Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Werkgroepen


Rekenen op een betrouwbaar schooladvies
Elk jaar maken de leerlingen van groep 8 de verplichte eindtoets. Meer weten over de (reken)inhoud en achtergrond van de Centrale Eindtoets, de IEP Eindtoets, de ROUTE 8 Eindtoets, de AMN Eindtoets en de Dia-Eindtoets? Na deze gezamenlijke sessie bent u op de hoogte van de overeenkomsten en verschillen in de eindtoetsen van deze vijf aanbieders.


Onderzoekspraktijk rekenen basisonderwijs
Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar rekenen en gecijferdheid voor en in het basisonderwijs. Dat onderzoek is niet altijd even toegankelijk. Wij presenteren zes (internationale) onderzoeken uit de laatste twee jaar. Wat zouden wij aan dit onderzoek kunnen hebben? Kan dergelijk onderzoek ook in de eigen praktijk uitgevoerd worden?


Typische begripsproblemen bij rekenen-wiskunde van aanstaande leraren basisonderwijs
Analyses van toetsgegevens van de landelijke kennisbasistoets leren dat studenten vaak struikelen over problemen waar het gaat om de zogenaamde kubische vergroting. In de werkgroep gaan we aan de slag met studentenwerk om zo greep te krijgen op de moeilijkheden die zij ondervinden.


Een pleidooi voor heruitvinden
Volgens Freudenthal is goed reken-wiskundeonderwijs een proces van geleid heruitvinden. Hoe denken pabo-studenten daarover? En wat zijn hun ervaringen als ze les proberen te geven volgens het principe van geleid heruitvinden?


Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs
Hoe bereiden we kinderen voor op de 21e-eeuwse informatiemaatschappij vol gemanipuleerde gegevens en alternatieve facts? Welke verantwoordelijkheid heeft het reken-wiskundeonderwijs hierbij? We laten zien in hoeverre basisschoolleerlingen misleiding al aanvoelen en gaan met u aan de slag met deze vragen.


Digitale volgsystemen voor het VSO en Praktijkonderwijs: het waarom, hoe en wat
Vorig jaar bracht Cito twee volledig digitale volgsystemen voor VSO/PrO uit. Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat zijn de (on)mogelijkheden van de digitale toetsen? Op deze én andere vragen gaan we in tijdens deze workshop.


Ontwikkeling modules opleiding docent basisvaardigheden
Kom naar deze workshop over de ontwikkeling van een module rekenen voor de ‘opleiding docent basisvaardigheden’ (volwasseneneducatie), die onlangs werd gepubliceerd in het kader van ‘Tel mee met taal’ (een landelijke impuls ter bestrijding van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid).


Denken in doelen: rekenen vanuit doelen op de basisschool
Werken vanuit doelen zorgt voor helderheid, hoge betrokkenheid en eigenaarschap bij kinderen. Bovendien geeft het de leerkracht meer gelegenheid om rekenen op een andere manier aan te bieden (met hoofd, hart en handen). Hoe borgen we de didactiek en zorgen we dat deze methodiek excellent wordt?


Mission control
Samen met studenten is een practicum ontwikkeld dat complexe RW-vaardigheden uit diverse RW-domeinen op niveau koppelt aan het programmeren van drones.


Motiveren van sterke rekenaars
Motiveren en gemotiveerd houden van sterke rekenaars is complex, zeker bij onderpresteerders. Het uitdagender maken van het rekenaanbod is dan niet altijd voldoende. Vanuit theorie en praktijk hoort en ervaart u mogelijkheden om sterke rekenaars (weer) te motiveren.


Train de trainer: basiskennis over toetsen LOVS Rekenen-Wiskunde Cito
In deze train-de-trainers-werkgroep, bedoeld voor iedereen die colleges/werkgroepen/trainingen voor (aankomend) leerkrachten verzorgt, komt basiskennis rondom LOVS rekentoetsen aan bod. Hoe kies je een passende toets, hoe interpreteer je de resultaten en hoe gebruik je deze bij het handelen?


Anders leren rekenen?
Stel je voor dat je in de rekenlessen zou uitgaan van (de voorkennis en de mogelijkheden van) de leerlingen in plaats van dat je een methode volgt. Stel je voor dat je zo kunt spelen met de stof dat je daarbij de samenhang van de inhoud van het rekenonderwijs als uitgangspunt kunt nemen. Wat zou er dan veranderen in je rekenlessen en welk effect zou dat op je leerlingen hebben?
Daarover gaan we in gesprek, proberen voorbeelden uit, denken na over consequenties.


Doelen voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst
Hoe breng je conceptuele verdieping aan in het reken-wiskundecurriculum om leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst? Het formuleren van conceptuele doelen kan daarin een eerste stap zijn. In deze werkgroep gaan deelnemers aan de slag om dergelijke doelen te formuleren.


Het referentieniveau 2F meten in een eindtoets; zinvol of zinloos?
De IEP Eindtoets is het afgelopen jaar gemaakt door ruim 43.000 leerlingen. Het onderdeel rekenen meet de referentieniveaus 1F, 1S én 2F. We nodigen u uit om het gesprek aan te gaan over de relevantie van het meten van deze verschillende referentieniveaus aan het eind van de basisschool.


Positieve mindset stimuleren bij de begaafde pabostudenten
Tijdens de modules van rekenen-wiskunde vertellen wij de studenten dat zij moeten inspelen op de behoeftes van de leerlingen, maar in hoeverre lukt het ons zelf om dit te doen bij de studenten? Binnen een aantal modules hebben wij de begaafde student een alternatief programma geboden, waarin wij hebben geprobeerd om de wiskundige attitude en hun positieve mindset te stimuleren. De eerste resultaten zijn positief maar er is nog ruimte voor verbetering.


Meetkunst
In het onderzoeksproject Meetkunst gaan scholen aan de slag met lessen waarin meetkunde, creativiteit en beeldende kunst geïntegreerd zijn. In de werkgroep gaan we met deze lesactiviteiten aan de slag en laten ook zien wat de lessen in de onderwijspraktijk hebben opgeleverd.


Learning labs reken-wiskundedidactiek met pabostudenten in de basisschool: een brug tussen theorie en praktijk
In een learning lab voeren pabostudenten, onder begeleiding van lerarenopleiders een opdracht uit op de basisschool. Hiermee verdiepen studenten hun didactische kennis en ontwikkelen ze hun pedagogisch-didactische competenties. Panamadeelnemers worden geïnspireerd zelf een learning lab te ontwerpen.