Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Werkgroepen


Klopt dit wel? Stimuleren van kwantitatieve informatievaardigheden
Hoe bereiden we kinderen voor op de 21e eeuwse maatschappij waarin kwantitatieve informatie een grote rol speelt? Hoe maken we ze weerbaar tegen verkeerd gebruik van cijfers en nepnieuws? We laten zien wat voor red flags er voor deze situaties zijn en hoe we leerlingen kunnen helpen deze te ontwikkelen.


‘Slim’ kiezen tussen aftrekstrategieën
Flexibel en handig rekenen zijn speerpunten in het reken-wiskundeonderwijs. Maar hoe meten we of leerlingen ‘slim’ kiezen tussen strategieën voor aftrekopgaven? Hoe brengen we in kaart hoe leerkrachten dit stimuleren in de les? Deze werkgroep fungeert als veldraadpleging voor een onderzoeksprogramma hierover.


In gesprek met het Ontwikkelteam rekenen-wiskunde
Het is twaalf jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet zijn herzien. Omdat het belangrijk is dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving en dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen, is het project Curriculum.nu in het leven geroepen. In dit project buigen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.
In deze discussiebijeenkomst kunt u in gesprek met vertegenwoordigers van het ontwikkelteam rekenen & wiskunde. Zij vertellen over de opbrengsten van het project tot nu toe en de onderliggende overwegingen. Er is volop gelegenheid voor het over en weer stellen en beantwoorden van vragen.


Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs
Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar rekenen-wiskunde en gecijferdheid voor en in het basisonderwijs. Dat onderzoek is niet altijd even toegankelijk. We presenteren zes (internationale) onderzoeken uit de laatste twee jaar. Wat kunnen we aan dit onderzoek hebben in de praktijk van alledag?


Beginnen met vermenigvuldigen en delen
Voor velen is ‘leren vermenigvuldigen’ nog steeds bijna synoniem met ‘tafels leren’. Vermenigvuldigen en delen zijn echter veel rijker (en samenhangender) dan in die traditie gebruikelijk is. Juist bij deze bewerkingen is een actieve en onderzoekende rol voor de leerlingen en daarin samenwerken met (twee) anderen, essentieel voor een duurzaam effect.


Motiveren van sterke rekenaars
Het motiveren en het gemotiveerd houden van sterke rekenaars, is complex. Zeker wanneer er sprake is van onderpresteren, is er meer nodig dan alleen een uitdagender rekenaanbod. In deze werkgroep aandacht voor een verzameling interventies en hoe deze te implementeren in de reken-wiskundeles.


Formatief evalueren in de reken-wiskundeles
Formatief evalueren omvat alle activiteiten die leerlingen en leraar uitvoeren om het leren van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. In deze bijdrage bespreken we wat formatief evalueren in de reken-wiskundeles inhoudt.


Werkcollege: Hoe het is gekomen dat iedereen kan leren rekenen
Kennis van de geschiedenis van de wiskunde is van belang voor iedereen die zich met rekenen-wiskunde bezighoudt: het leidt tot een dieper begrip van wiskundige concepten, tot een positievere attitude ten opzichte van het vak, het sluit aan op de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen en is tot slot een bron voor lesactiviteiten. In dit werkcollege is de historische context aanleiding om zelf aan de slag te gaan met de wiskunde. Theorie en zelf werken worden afgewisseld. De focus ligt op tellen en rekenen en de ontwikkeling van diverse talstelsels.


Recreatieve wiskunde: Programmeer je eigen broodje hamburger
Programmeer de beste route en verzamel je eigen broodje hamburger.
Het bord is levensgroot en misschien ben jij wel de pion!


Gevangen in ons rekenonderwijs!
Kinderen weten heel goed hoe de toekomst van ons reken-wiskundeonderwijs eruit zou moeten zien en hebben uitgesproken ideeën over hoe ze het nu ervaren. De belangrijkste conclusie die uit gehouden interviews met kinderen naar voren kwam, is dat ze te weinig ruimte ervaren voor hun reken-wiskundige ontwikkeling. We zitten gevangen in ons rekenboek!  In de werkgroep kijken we naar wat kinderen ons hierover te zeggen hebben en maken we kennis met een placemat voor ons reken-wiskundeonderwijs die ons kan helpen bewuste keuzes te maken om ruimte te creëren.


Opvermenigvuldigen is altijd beter dan delen
Een deelprobleem uit 2006 houdt me al vele jaren bezig. Onderzoek en een les aan groep acht helpen me verder. Klein beginnen en groot eindigen. Nieuw licht op ons deelalgoritme!


Rekenen doen, maar wanneer doe ik wat?
Tijdens je rekenlessen kun je heel veel verschillende materialen en leermiddelen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan leermiddelen als boeken, werkbladen, online oefenmateriaal, games en virtual reality, wisbordjes, en concrete materialen als weegschalen, breukenstroken of lego. Hoe bewaar je het overzicht en hoe maak je doordachte keuzes om een zo groot mogelijk leereffect te bewerkstelligen?


‘It’s all bumped up’
Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor gegevensverwerking en grafieken. In deze werkgroep wil ik laten zien dat we daarmee al kunnen beginnen in groep 4 of 5. Koeno Gravemeijer, Cathy Fosnot en ik hebben een aantal lessenseries gemaakt voor verschillende klassen in het basisonderwijs. Wanneer we jonge kinderen een hen aansprekende situatie laten onderzoeken – zoals een spelletje met het gooien van een pittenzak – blijken ze goed te kunnen redeneren over de vorm van de grafieken die van de gegevens gemaakt kunnen worden. Ik zal video-opnamen laten zien van de try-out van onze lessen in Amerikaanse klassen.


Hoe leer je een rekentekening maken en waarom is dat belangrijk?
Veel kinderen hebben moeite om de juiste som bij een opgave in verhaalvorm te bedenken. Het kunnen maken van een rekentekening / schets bij de context kan daarbij helpen. Met een goede schets breng je het probleem in kaart. Als dat lukt, als je weet wat je uit moet rekenen , dan hoef je het alleen nog maar uit te rekenen…
Maar hoe leer je nu zó een context te schetsen dat helder wordt om welke bewerking het gaat? Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig.